استفتائات برگزیده
اگر در مواردی که بین زن و مرد علقه زوجیت وجود ندارد ولی در اثر روابط نامشروع مثل تفخیذ، زن باردار شود آیا طفل در حکم ولدالزنا است؟ آیا این طفل به پدر و مادر خود منتسب می شود؟ و همچنین این طفل از پدر و مادر خود ارث می برد یا مانند والدالزنا از ارث محروم است؟
چنانچه عقد ولو به صورت اشتباه خوانده شده، فرزند حلال زاده محسوب می شود و در غیر این صورت فرزند نامشروع می باشد و از زانی و زانیه و نزدیکان آن ها ارث نمی برد.
از آنجا که بنده کمی مبتلا به وسواس هستم، اگر لباسم متنجس دوم باشد که منجس نیست، نماز خواندن با آن چه حکمی دارد؟
نماز خواندن در فرض مذکور، صحیح می باشد.
گمان در اجزا و افعال نماز، چه حکمی دارد؟
ظن به رکعات، مانند یقین است؛ مگر آنکه آن گمان به چیزی تعلق بگیرد که موجب بطلان نماز می شود، مانند ظن به رکعات پنجم یا ششم که در این صورت حکم شک را دارد اما ظن به افعال نماز حکم شک را دارد و بر طبق احکام شک باید عمل نماید.
وظیفه مستحاضه قلیله برای نماز، چیست؟
باید بعد از شستن محل، برای هر نماز وضو بگیرد.
خواندن سوره های سجده داری که سجده واجب دارند، حتی یک آیه از آن برای فردی که جنب است، چه حکمی دارد؟
غیر از آیات سجده، خواندن بقیه سوره اشکال ندارد.
آیا ایستادن کودکان ممیز و یا غیر ممیز در صف نماز جماعت، باعث بطلان نماز افراد حاضر در نماز جماعت می شود؟
خیر، باعث بطلان نیست.
1- در صورتیکه وقف خاص دارای متولی باشد ولی مصلحت وقف، اقتضای دخالت حاکم (در حال حاضر سازمان اوقاف) را داشته باشد و یا مصلحت بطون لاحق در دخالت نمودن حاکم باشد، آیا حاکم حق تولیت و دخالت دارد؟
2- چنانچه موقوفه خاص دارای متولی باشد و بین موقوف علیهم اختلاف نظر باشد و رفع آن متوقف بر تولیت و دخالت حاکم باشد، آیا حاکم حق تولیت خواهد داشت؟
1) در صورتیکه عدم دخالت حاکم موجب خرابی عین موقوفه شود یا وقف در جهت خلاف نظر واقف قرار گیرد، حاکم حق اجبار متولی را دارد و در صورت امتناع متولی حق تغییر او را دارد؛ همچنین واقف در صورت حیات می تواند متولی را عوض کند.
2) بله در مفروض سؤال، حاکم حق تعیین متولی دیگری را دارد.
شوهر اینجانب توسط فرزندم به قتل رسیده است. وراث حین الفوت ایشان عبارتند از: یک دختر سه ساله، یک پسر شش ساله، پسری که مرتکب قتل شده، همسر و مادر مقتول. بعد گذشت هفت ماه از قتل شوهرم، مادر ایشان نیز فوت می نماید و وراث حین الفوت مادرمقتول عبارتند از: سه پسر (برداران مقتول) و دو دختر (خواهران مقتول). با وجود ورثه بلا واسطه در طبقه اول ارث یعنی فرزندان مقتول، لطفاً به سؤالات ذیل پاسخ دهید:
1- اولیای دم، چه کسانی هستند و چه کسانی حق قصاص دارند؟
2- آیا حق قصاص، به تبع فوت مادر مقتول به فرزندان مادر (براداران و خواهران مقتول) خواهد رسید؟
3- آیا برادران و خواهران مقتول به تبع فوت مادر مقتول از مقتول، ارث خواهند برد؟
1) اولیای دم، همان کسانی هستند که از میت ارث می برند و حق قصاص برای همان اولیای دم می باشد. با توجه به سؤال، اولیای دم عبارتند از همسر، مادر، دختر سه ساله و پسر شش ساله مقتول.
2) خیر.
3) سهم مادرمقتول از ارث، با توجه به زمان فوت ایشان به فرزندان مادر (برادران و خواهران مقتول) خواهد رسید.
1- آیا ولایت ولی خاص (پدر و جد پدری) کودک در اثر بدسرپرستی و عدم رعایت مصلحت کودک، بطور کلی ساقط می شود؟
2- اگر پس از مدتی ولی خاص کودک، صلاحیت سرپرستی کودک خود را بدست بیاورد، آیا ولایت آنان قابل بازگشت است؟
3- در صورتی که دادگاه سرپرستی کودک را به خانواده فرزندپذیری واگذار کرده باشد و مصلحت کودک در خانواده فرزندپذیر بیشتر تأمین گردد، وظیفه و تکلیف شرعی تقدم مصلحت کودک است یا واگذاری کودک به ولی خاص تقدم دارد؟
1) خیر ساقط نمی شود، لکن حاکم شرع می تواند ولی را بر رعایت مصلحت طفل مجبور نماید.
2) بله، با تشخیص حاکم شرع ولایت ولی نافذ می شود.
3) در صورت صلاحیت ولایت، نظر ولی خاص مقدم است.
در شبیه سازی انسانی، پدر و مادر فرد شبیه سازی شده چه کسانی هستند و رابطه  طفل با صاحب سلول چگونه است؟ حکم ارث در اینگونه فرزندان به چه صورت است و  همچنین در مورد نفقه و حضانت این کودکان به چه صورت باید عمل کرد؟
 
این انسان مانند فرزند رضاعی است که با صاحب سلول محرم است، اما ارث نمی برد و ازدواج با هر کس جز محارم (کسی که سلول از او گرفته شده یا در رحم او پیوند زده شده) مانعی ندارد.
 
متنجس دوم
سوال :

از آنجا که بنده کمی مبتلا به وسواس هستم، اگر لباسم متنجس دوم باشد که منجس نیست، نماز خواندن با آن چه حکمی دارد؟

جواب :

نماز خواندن در فرض مذکور، صحیح می باشد.