لطفاً قبل از ارسال سؤال خود به بخش سؤالها و جوابها مراجعه فرمائيد. با تشکر.
كاربران گرامى از پاسخگويى به استفتاهاى زير معذوريم :
1) استفتاهايى كه مربوط به شركتها يا مؤسسات تجارى باشد كه نام آنها در استفتا آمده است.
2) استفتاهايى كه سؤالهاى زياد دارد كه در حال حاضر به دليل سنگينى كار امكان پاسخ دادن به آنها نيست.
3) استفتاهايى كه محل ابتلا نيست مانند سؤالهاى فرضى يا مسائل علمى يا شرح عبارت رساله عمليه كه در حال حاضر امكان پاسخگويى به آنها نيست.
4) استفتاهايى كه مربوط به موارد نزاع است زيرا پاسخ به آنها مستلزم حضور طرفين است و با سؤال يك طرفه نمى توان حكم را بيان نمود.
5) استفتاهايى كه مشتمل بر مسائل حساسى است كه پاسخ كتبى به آنها مصلحت نيست.
6) استفتاهايى كه مشتمل بر نام شخص يا جهتى است غير از خود صاحب استفتا كه مطلقا به آن پاسخ داده نخواهد شد.
7) استفتاهايى كه مربوط به اوقاف و وصيت است بايد در صورت امكان پيوست با فتوكپى وقف نامه و وصيت نامه باشد.
8) برادران وخواهران استفتا كننده توجه داشته باشند كه به دليل سنگينى كار وكثرت استفتاءات تاخير در ارسال پاسخ اجتناب ناپذير است.