عنوان تاریخ خدمات
1 فقه جلسه (217) ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2 فقه جلسه (216) ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
3 فقه جلسه (215) ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
4 اصول جلسه (684) ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
5 فقه جلسه (214) ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
6 اصول جلسه (683) ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
7 اصول جلسه (682) ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
8 فقه جلسه (213) ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
9 اصول جلسه (670) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
10 اصول جلسه (671) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
11 اصول جلسه (678) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
12 فقه جلسه (210) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
13 فقه جلسه (211) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
14 فقه جلسه (212) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
15 اصول جلسه (679) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
16 اصول جلسه (680) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
17 اصول جلسه (681) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
18 اصول جلسه (675) ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
19 اصول جلسه (676) ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
20 اصول جلسه (674) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱