استفتائات برگزیده
اگر در مواردی که بین زن و مرد علقه زوجیت وجود ندارد ولی در اثر روابط نامشروع مثل تفخیذ، زن باردار شود آیا طفل در حکم ولدالزنا است؟ آیا این طفل به پدر و مادر خود منتسب می شود؟ و همچنین این طفل از پدر و مادر خود ارث می برد یا مانند والدالزنا از ارث محروم است؟
چنانچه عقد ولو به صورت اشتباه خوانده شده، فرزند حلال زاده محسوب می شود و در غیر این صورت فرزند نامشروع می باشد و از زانی و زانیه و نزدیکان آن ها ارث نمی برد.
از آنجا که بنده کمی مبتلا به وسواس هستم، اگر لباسم متنجس دوم باشد که منجس نیست، نماز خواندن با آن چه حکمی دارد؟
نماز خواندن در فرض مذکور، صحیح می باشد.
گمان در اجزا و افعال نماز، چه حکمی دارد؟
ظن به رکعات، مانند یقین است؛ مگر آنکه آن گمان به چیزی تعلق بگیرد که موجب بطلان نماز می شود، مانند ظن به رکعات پنجم یا ششم که در این صورت حکم شک را دارد اما ظن به افعال نماز حکم شک را دارد و بر طبق احکام شک باید عمل نماید.
وظیفه مستحاضه قلیله برای نماز، چیست؟
باید بعد از شستن محل، برای هر نماز وضو بگیرد.
خواندن سوره های سجده داری که سجده واجب دارند، حتی یک آیه از آن برای فردی که جنب است، چه حکمی دارد؟
غیر از آیات سجده، خواندن بقیه سوره اشکال ندارد.
آیا ایستادن کودکان ممیز و یا غیر ممیز در صف نماز جماعت، باعث بطلان نماز افراد حاضر در نماز جماعت می شود؟
خیر، باعث بطلان نیست.
1- در صورتیکه وقف خاص دارای متولی باشد ولی مصلحت وقف، اقتضای دخالت حاکم (در حال حاضر سازمان اوقاف) را داشته باشد و یا مصلحت بطون لاحق در دخالت نمودن حاکم باشد، آیا حاکم حق تولیت و دخالت دارد؟
2- چنانچه موقوفه خاص دارای متولی باشد و بین موقوف علیهم اختلاف نظر باشد و رفع آن متوقف بر تولیت و دخالت حاکم باشد، آیا حاکم حق تولیت خواهد داشت؟
1) در صورتیکه عدم دخالت حاکم موجب خرابی عین موقوفه شود یا وقف در جهت خلاف نظر واقف قرار گیرد، حاکم حق اجبار متولی را دارد و در صورت امتناع متولی حق تغییر او را دارد؛ همچنین واقف در صورت حیات می تواند متولی را عوض کند.
2) بله در مفروض سؤال، حاکم حق تعیین متولی دیگری را دارد.
شوهر اینجانب توسط فرزندم به قتل رسیده است. وراث حین الفوت ایشان عبارتند از: یک دختر سه ساله، یک پسر شش ساله، پسری که مرتکب قتل شده، همسر و مادر مقتول. بعد گذشت هفت ماه از قتل شوهرم، مادر ایشان نیز فوت می نماید و وراث حین الفوت مادرمقتول عبارتند از: سه پسر (برداران مقتول) و دو دختر (خواهران مقتول). با وجود ورثه بلا واسطه در طبقه اول ارث یعنی فرزندان مقتول، لطفاً به سؤالات ذیل پاسخ دهید:
1- اولیای دم، چه کسانی هستند و چه کسانی حق قصاص دارند؟
2- آیا حق قصاص، به تبع فوت مادر مقتول به فرزندان مادر (براداران و خواهران مقتول) خواهد رسید؟
3- آیا برادران و خواهران مقتول به تبع فوت مادر مقتول از مقتول، ارث خواهند برد؟
1) اولیای دم، همان کسانی هستند که از میت ارث می برند و حق قصاص برای همان اولیای دم می باشد. با توجه به سؤال، اولیای دم عبارتند از همسر، مادر، دختر سه ساله و پسر شش ساله مقتول.
2) خیر.
3) سهم مادرمقتول از ارث، با توجه به زمان فوت ایشان به فرزندان مادر (برادران و خواهران مقتول) خواهد رسید.
1- آیا ولایت ولی خاص (پدر و جد پدری) کودک در اثر بدسرپرستی و عدم رعایت مصلحت کودک، بطور کلی ساقط می شود؟
2- اگر پس از مدتی ولی خاص کودک، صلاحیت سرپرستی کودک خود را بدست بیاورد، آیا ولایت آنان قابل بازگشت است؟
3- در صورتی که دادگاه سرپرستی کودک را به خانواده فرزندپذیری واگذار کرده باشد و مصلحت کودک در خانواده فرزندپذیر بیشتر تأمین گردد، وظیفه و تکلیف شرعی تقدم مصلحت کودک است یا واگذاری کودک به ولی خاص تقدم دارد؟
1) خیر ساقط نمی شود، لکن حاکم شرع می تواند ولی را بر رعایت مصلحت طفل مجبور نماید.
2) بله، با تشخیص حاکم شرع ولایت ولی نافذ می شود.
3) در صورت صلاحیت ولایت، نظر ولی خاص مقدم است.
در شبیه سازی انسانی، پدر و مادر فرد شبیه سازی شده چه کسانی هستند و رابطه  طفل با صاحب سلول چگونه است؟ حکم ارث در اینگونه فرزندان به چه صورت است و  همچنین در مورد نفقه و حضانت این کودکان به چه صورت باید عمل کرد؟
 
این انسان مانند فرزند رضاعی است که با صاحب سلول محرم است، اما ارث نمی برد و ازدواج با هر کس جز محارم (کسی که سلول از او گرفته شده یا در رحم او پیوند زده شده) مانعی ندارد.
 
فرزند نامشروع
سوال :

اگر در مواردی که بین زن و مرد علقه زوجیت وجود ندارد ولی در اثر روابط نامشروع مثل تفخیذ، زن باردار شود آیا طفل در حکم ولدالزنا است؟ آیا این طفل به پدر و مادر خود منتسب می شود؟ و همچنین این طفل از پدر و مادر خود ارث می برد یا مانند والدالزنا از ارث محروم است؟

جواب :

چنانچه عقد ولو به صورت اشتباه خوانده شده، فرزند حلال زاده محسوب می شود و در غیر این صورت فرزند نامشروع می باشد و از زانی و زانیه و نزدیکان آن ها ارث نمی برد.

متنجس دوم
سوال :

از آنجا که بنده کمی مبتلا به وسواس هستم، اگر لباسم متنجس دوم باشد که منجس نیست، نماز خواندن با آن چه حکمی دارد؟

جواب :

نماز خواندن در فرض مذکور، صحیح می باشد.

ظن به رکعات نماز
سوال :

گمان در اجزا و افعال نماز، چه حکمی دارد؟

جواب :

ظن به رکعات، مانند یقین است؛ مگر آنکه آن گمان به چیزی تعلق بگیرد که موجب بطلان نماز می شود، مانند ظن به رکعات پنجم یا ششم که در این صورت حکم شک را دارد اما ظن به افعال نماز حکم شک را دارد و بر طبق احکام شک باید عمل نماید.

مستحاضه قلیله
سوال :

وظیفه مستحاضه قلیله برای نماز، چیست؟

جواب :

باید بعد از شستن محل، برای هر نماز وضو بگیرد.

خواندن سوره های سجده دار
سوال :

خواندن سوره های سجده داری که سجده واجب دارند، حتی یک آیه از آن برای فردی که جنب است، چه حکمی دارد؟

جواب :

غیر از آیات سجده، خواندن بقیه سوره اشکال ندارد.

ایستادن کودکان در صفوف نماز جماعت
سوال :

آیا ایستادن کودکان ممیز و یا غیر ممیز در صف نماز جماعت، باعث بطلان نماز افراد حاضر در نماز جماعت می شود؟

جواب :

خیر، باعث بطلان نیست.

حق تولیت و دخالت برای حاکم
سوال :

1- در صورتیکه وقف خاص دارای متولی باشد ولی مصلحت وقف، اقتضای دخالت حاکم (در حال حاضر سازمان اوقاف) را داشته باشد و یا مصلحت بطون لاحق در دخالت نمودن حاکم باشد، آیا حاکم حق تولیت و دخالت دارد؟


2- چنانچه موقوفه خاص دارای متولی باشد و بین موقوف علیهم اختلاف نظر باشد و رفع آن متوقف بر تولیت و دخالت حاکم باشد، آیا حاکم حق تولیت خواهد داشت؟

جواب :

1) در صورتیکه عدم دخالت حاکم موجب خرابی عین موقوفه شود یا وقف در جهت خلاف نظر واقف قرار گیرد، حاکم حق اجبار متولی را دارد و در صورت امتناع متولی حق تغییر او را دارد؛ همچنین واقف در صورت حیات می تواند متولی را عوض کند.


2) بله در مفروض سؤال، حاکم حق تعیین متولی دیگری را دارد.

اولیای دم
سوال :

شوهر اینجانب توسط فرزندم به قتل رسیده است. وراث حین الفوت ایشان عبارتند از: یک دختر سه ساله، یک پسر شش ساله، پسری که مرتکب قتل شده، همسر و مادر مقتول. بعد گذشت هفت ماه از قتل شوهرم، مادر ایشان نیز فوت می نماید و وراث حین الفوت مادرمقتول عبارتند از: سه پسر (برداران مقتول) و دو دختر (خواهران مقتول). با وجود ورثه بلا واسطه در طبقه اول ارث یعنی فرزندان مقتول، لطفاً به سؤالات ذیل پاسخ دهید:


1- اولیای دم، چه کسانی هستند و چه کسانی حق قصاص دارند؟


2- آیا حق قصاص، به تبع فوت مادر مقتول به فرزندان مادر (براداران و خواهران مقتول) خواهد رسید؟


3- آیا برادران و خواهران مقتول به تبع فوت مادر مقتول از مقتول، ارث خواهند برد؟

جواب :

1) اولیای دم، همان کسانی هستند که از میت ارث می برند و حق قصاص برای همان اولیای دم می باشد. با توجه به سؤال، اولیای دم عبارتند از همسر، مادر، دختر سه ساله و پسر شش ساله مقتول.


2) خیر.


3) سهم مادرمقتول از ارث، با توجه به زمان فوت ایشان به فرزندان مادر (برادران و خواهران مقتول) خواهد رسید.

ولایت بر فرزند
سوال :

1- آیا ولایت ولی خاص (پدر و جد پدری) کودک در اثر بدسرپرستی و عدم رعایت مصلحت کودک، بطور کلی ساقط می شود؟


2- اگر پس از مدتی ولی خاص کودک، صلاحیت سرپرستی کودک خود را بدست بیاورد، آیا ولایت آنان قابل بازگشت است؟


3- در صورتی که دادگاه سرپرستی کودک را به خانواده فرزندپذیری واگذار کرده باشد و مصلحت کودک در خانواده فرزندپذیر بیشتر تأمین گردد، وظیفه و تکلیف شرعی تقدم مصلحت کودک است یا واگذاری کودک به ولی خاص تقدم دارد؟

جواب :

1) خیر ساقط نمی شود، لکن حاکم شرع می تواند ولی را بر رعایت مصلحت طفل مجبور نماید.


2) بله، با تشخیص حاکم شرع ولایت ولی نافذ می شود.


3) در صورت صلاحیت ولایت، نظر ولی خاص مقدم است.

شبیه سازی انسانی
سوال :

در شبیه سازی انسانی، پدر و مادر فرد شبیه سازی شده چه کسانی هستند و رابطه  طفل با صاحب سلول چگونه است؟ حکم ارث در اینگونه فرزندان به چه صورت است و  همچنین در مورد نفقه و حضانت این کودکان به چه صورت باید عمل کرد؟


 

جواب :

این انسان مانند فرزند رضاعی است که با صاحب سلول محرم است، اما ارث نمی برد و ازدواج با هر کس جز محارم (کسی که سلول از او گرفته شده یا در رحم او پیوند زده شده) مانعی ندارد.


 

باطل یا صحیح بودن معامله
سوال :

در شراکت در ساخت، بین مالک و سازنده شرط شده است که تا اتمام ساخت، سازنده حق فروش نداشته باشد و نیز شرط شده است در صورتیکه سازنده تا تاریخ معین ساختمان را تکمیل نکند سازنده حق فسخ دارد. حال سازنده قبل از اتمام، واحد خود را پیش فروش می کند و ساختمان را نیمه کاره رها می کند. آیا شرط عدم حق پیش فروش از نظر شرعی درست است و معامله پیش فروش صحیح است یا باطل؟

جواب :

شرط عدم حق پیش فروش چنانچه در ضمن عقد لازم باشد صحیح و نافذ است و عمل به آن واجب است و شخص سازنده گرچه در این عمل معصیت کرده ولکن معامله او صحیح است ولیکن برای مالک حق فسخ اجاره ساخت ثابت می شود و سازنده تنها اجرت المثل را مستحق می باشد.

ازدواج و عده در عقد موقت
سوال :

با سلام خانمی با یک نفر عقد موقت نکاح می‌بندد اما پس از مدتی کوتاه بدون اینکه عده نگه دارد، با مردی دیگر عقد موقت می‌بندد. با توجه به مطلب فوق: 1ـ حکم عقد این خانم با مرد دوم چگونه است؟ 2ـ آیا برای این خانم یک عده واجب است یا دو عده؟ و به چه ترتیبی باید انجام شود؟ 3ـ پس از اینکه با نفر دوم عقد بست و زمان عقدشان هم تمام شده است، آیا دوباره می‌تواند با مرد اول یا دوم عقد موقت ببندد؟ 4ـ در چنین مواردی اگر نطفه‌ای تشکیل شود به چه کسی باید ملحق شود؟

جواب :

1) در صورت دخول در ازدواج موقت قبلی، عقد مرد دوم باطل بوده و موجب حرمت ابدی می شود، اما اگر در ازدواج اول دخول صورت نگرفته باشد، عقد با مرد دوم صحیح است. این در صورتی است که حین عقد دوم، مدت عقد موقت اول تمام شده باشد و در غیر این صورت عقد دوم باطل می شود و بنابر احتیاط واجب باعث حرمت ابدی می شود که در این حالت امکان رجوع به مرجع تقلید دیگر می باشد.


2) در صورت دخول در عقد موقت اول، زن علاوه بر جدا شدن از مرد دوم، باید یک عده نگه دارد.


3) بله، می تواند با مرد اول عقد موقت دوباره ببندد. همچنین در صورت عدم دخول در عقد موقت اول و اتمام مدت عقد موقت مرد اول حین انجام عقد دوم، می تواند با مرد دوم نیز ازدواج موقت دوباره ببندد.


4) در صورت جهل هرکدام از زوجین با وجود باطل بودن عقد دوم، فرزند به صاحب نطفه ملحق می گردد و حلال زاده محسوب می شود.

ورود به کلیسا
سوال :

ورود به کلیسا و کنیسه جهت بازدید برای مسلمان قهری یا تازه مسلمان شده، چه حکمی دارد؟

جواب :

چنانچه موجب سست شدن اعتقاد شخص مسلمان نشود اشکال ندارد.

سیادت
سوال :

مادر بنده از سادات حسینی بوده و پدرم سید نیست، لکن می دانم که شرعاً احکام شرعی و فقهی سادات بر من مترتب نبوده و نمی توانم از شال سبز استفاده نمایم و اگر طلبه بودم نمی توانستم از عمامه مشکی استفاده نمایم. آیا از نگاه شارع مقدس، حقیر از ذریه و اعضاء خانواده های حضرت نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت زهرا (سلام الله علیها) محسوب می شوم یا خیر؟

جواب :

شما از ذریه پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) محسوب می شوید اگر چه احکام شرعی سادات بر شما مترتب نمی شود.

دفن آیات قرآن و ادعیه همراه میت
سوال :

لطفاً نظرتان را درباره دفن احجار کریمه (عقیق یمن، در نجف و فیروزه)، تربت مقدس کربلا، برخی ادعیه و زیارات از جمله؛ دعای جوشن کبیر، حدیث کساء، زیارت عاشوراء و برخی سور خاص قرآن کریم همچون؛ تبارك، یس، الرحمن با پارچه ای متبرک از مراقد مطهره و منوره ائمه معصومین (علیهم السلام) و آغشته به اشک باکین بر مظلوم کربلا حضرت سیدالشهداء (علیه السلام)، جهت تبرک و تیمن به همراه اموات مؤمنین و غیرهم را اعلام فرمایید.

جواب :

چنین امری از قبل نیز در بین مؤمنین مرسوم بوده و رواج داشته است و در صورت عدم تنجس آنان، اشکال ندارد.

احکام نجاسات
سوال :

بعضی مواقع بعد از رابطه جنسی با همسرم مقداری از منی ایشان روی تشک می ریزد و بعد از مدتی هم خشک می شود. اگر دست و پای خیس به این قسمت از تشک بخورد منجس است؟


 

جواب :

تا زمانیکه یقین به ملاقات دست و پای مرطوب با همان قسمت متنجس حاصل نشده، پاک است.


 

شرط اعلمیت در ولی فقیه
سوال :

در عصر غیبت امام زمان(عج)، آیا در حاکم اسلامی و به طور اخص در ولایت فقیه، اعلمیت فقهی شرط است یا اجتهاد مطلق کافی است؟

جواب :

اعلمیت فقهی در ولی امر شرط نیست.

واسطه وام
سوال :

شخصی می‌تواند با استفاده از روابط خود، واسطه دریافت وام قرض الحسنه برای ما از بانک شود ولی در قبال این کار مبلغ معینی به عنوان دستمزد از اصل وام برمی‌دارد، حکم واسطه گری این شخص و همچنین پرداخت آن مبلغ معین توسط ما به او چیست؟

جواب :

چنانچه دریافت وام، خلاف مقررات بانک نباشد گرفتن این وام جایز است.

فسخ عقد نکاح
سوال :

1ـ آیا بیماری های مسری و غیر قابل علاج مانند ایدز، ام اس، سرطان، سل، هپاتیت و ... جزء موارد خیار عیب در نکاح محسوب می شود؟


2ـ اگر چنانچه بعد از عقد و دخول، یکی از این بیماری ها در زوج منکشف و زوج انکار کند و حاضر به آزمایش نشود ولی زوجه علم و یقین پیدا کند، آیا حق خیار تدلیس یا عیب برای او ثابت می شود؟


3ـ در صورت اثبات، آیا زوجه باید فوراً از زوج جدا شود و عقد فسخ و باطل خواهد بود؟

جواب :

1) بیماری های مزمن خطرناک که اقدام بر ازدواج، مبنی بر سلامت زوجین از آن بیماری می باشد یا در فرضی که در عقد نکاح یا قبل از آن، عدم آن بیماری صریحاً یا ضمناً یا ارتکازاً شرط شده باشد، موجب حق فسخ برای یکی از زوجین می شود.


2) در فرض دخول، زوجه مستحق تمام مهریه می شود و در صورتی که آن عیب قبل از عقد حاصل شده باشد، حق خیار تدلیس برای او ثابت می شود و در صورتی که احراز شود عیب بعد از عقد و قبل از دخول بوجود آمده است، حق فسخ برای زوجه ثابت است و در صورت نزاع و اختلاف زوجین در این خصوص، باید به محاکم مراجعه شود.


3) خیار عیب یا تدلیس، فوری نیست؛ گرچه احتیاط آن است که هر کدام از زوجین که متوجه عیب شد، در اعمال خیار سستی نکند.

عمل به وصیت
سوال :

اگر موصی دو نفر را به اتفاق، به عنوان وصی خود در صرف ثلث اموال خود معین کند، بدون این که هر یک را منفرداً وصی خود کرده باشد؛


1ـ آیا عمل به وصیت، باید الزاماً توسط هر دو وصی صورت گیرد یا هر یک از اوصیا به نحو انفرادی هم می توانند عمل به وصیت نمایند؟


2ـ اگر یکی از اوصیا فوت کند، حاکم شرع (مجتهد زمان) عهده دار وظایف وصی فوت شده خواهد بود یا حاکم شرع دیگری را ضم به وصی دیگر خواهد نمود یا وصی موجود می تواند به تنهایی عمل به وصیت موصی نماید؟


3ـ اگر وصی به علت کهولت سن و بیماری قادر به انجام وصایت نباشد، تکلیف چیست؟

جواب :

1) بله، باید هر دو عمل به وصیت نمایند و هیچکدام استقلال در تصرف ندارند؛ مگر آن که خود موصی، تصریح به نحو استقلال کرده باشد.


2) در فرض فوت یکی از اوصیاء، حاکم شرع شخص دیگری را به همراه وصی باقی مانده، مأمور انجام وصیت می نماید.


3) در فرض عدم توانایی یکی از اوصیاء، حاکم شرع شخص دیگری را منضم می کند.