عنوان تاریخ خدمات
1 فقه جلسه (208) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
2 فقه جلسه (209) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
3 فقه جلسه (207) ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
4 فقه جلسه (205) ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
5 فقه جلسه (206) ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
6 فقه جلسه (203) ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
7 فقه جلسه (204) ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
8 فقه جلسه (201) ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
9 فقه جلسه (202) ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
10 فقه جلسه (199) ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
11 فقه جلسه (200) ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
12 فقه جلسه (197) ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
13 فقه جلسه (198) ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
14 فقه جلسه (195) ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
15 فقه جلسه (196) ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
16 فقه جلسه (193) ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
17 فقه جلسه (194) ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
18 فقه جلسه (192) ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
19 فقه جلسه (190) ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
20 فقه جلسه (191) ۱۳۹۵/۰۹/۲۳